© I.O.G. 2011   Velkommen på Idestrup Info Der sker det, at når hannen har gjort sine "pligter" i forsommeren, skifter han til en overgangsdragt (eclipsedragt) som skiftes ud med en pragtdragt hen i efteråret/vinteren, så han er klar til en ny cyklus. ©Asbjørn Jensen Her ser vi han og hun. Bemærk hunnens sorte og ofte med lidt orange næb. ©Asbjørn Jensen Der trækker mange tusinde spurvehøge gennem Danmark hvert efterår. Nogle få af de danske er standfugle. Det er dem vi ser jage småfugle i vores haver om vinteren. Foto viser en han. ©Asbjørn Jensen Halvdelen af de danske musvåger er standfugle, og resten trækker ned i Vesteuropa, enkelte helt til Afrika. ©Asbjørn Jensen Silkehalen yngler i det nordlige Skandinavien. I de år hvor der er mange fugle og ikke så mange bær, trækker en stor del til Danmark, og når de har spist vores, trækker de længere ned i Europa. ©Asbjørn Jensen Sangsvanen yngler i det nordlige Skandinavien og ind i Rusland. Dem vi ser i Danmark kommer fra Rusland. Da de yngler på øer i søer, kan vi se dem her til omkring 1. maj. ©Asbjørn Jensen Grågæssene er igen i år set på markerne ved Pregehøjvej. Der yngler efterhånden en del på Lolland og Falster. Mange af dem vi ser på markerne nu kommer nordfra.©Asbjørn Jensen Der gik også en del blisgæs på markerne ved Pregehøjvej. Blisgåsen yngler i det nordlige Rusland, og trækker til Danmark og Vadehavet om vinteren. ©Asbjørn Jensen Alliken yngler i Danmark og halvt op i Skandinavien og resten af Europa. Om vinteren ses den i flokke med gråkrage og råger i det åbne land. De yngler gerne i høje bygninger og revner i de store træer i skoven. ©Asbjørn Jensen Sjaggeren yngler i hele Skandinavien med op imod 3 mil. fugle, dog under 1000 par i Danmark. Så mange af de sjaggere vi ser om vinteren kommer nord fra. Hvis man lægger æbler ud i haven om vinteren, ©Asbjørn Jensen Jeg var heldig at fotografere denne unge kongeørn ved Elkenøre Strand i begyndelsen af februar. ©Asbjørn Jensen Denne sangsvane blev ringmærket som unge i 2011 i Letland. Jeg fotograferede den i februar 2012 ©Asbjørn Jensen Den grønbenede rørhøne er en almindelig ynglefugl. Den yngler i søer, moser og mindre vandhuller. Om vinteren trækker enkelte lidt ned i Vesteuropa, og vi får nogle ned nordfra. Denne er fotograferet ved Slotsbryggen i Nykøbing F. ©Asbjørn Jensen Strandskaden er en af de første, der kommer sydfra om foråret. Den yngler langs vore strande. Jeg har et par gange set ynglefugle lidt nord for Elkenøre Strand. De trækker sydpå igen i september. ©Asbjørn Jensen Munken ankommer fra Sydeuropa og Afrika midt i maj. Reden bygges lavt i forholdsvis lav tæt vegetation både i skov, åbent landskab og i vores haver. De 5 æg udruges på ca 14 dage, Hannen som ses her har sort kalot og hunnens er brun. ©Asbjørn Jensen Strandskaden overvintrer i Syd og Vesteuropa, men kan dog i milde vintre ses i det sydlige Vadehav. Den kommer retur allerede feb/marts og normalt læger den 3 æg i begyndelsen af april. ©Asbjørn Jensen Den lille præstekrave overvintrer i Vestafrika og kommer tilbage en af de første dage i april. Man finder den oftest i grusgrave og helst på åbne arealer. Den lægger 4 æg, som udruges af begge forældre. ©Asbjørn Jensen Hættemågen yngler for det meste i kolonier og helst på øer, hvor der er rævefrit De får 2 - 4 unger alt afhængig af alder og kræfter efter en måske hård vinter. ©Asbjørn Jensen Velkommen til Coma. Henrik har et godt tilbud til dig, synes disse 4 landsvaleunger at sige.  ©Asbjørn Jensen Troldandemor med 4 ællinger. Hunnen er alene om at føre ællingerne. Det kan også ses på, hvor mange der overlever de første 14 dage. Det er ikke ualmindeligt, at hun svømmer rundt med 1 eller 2 efter 1 uge. ©Asbjørn Jensen Blishønen får ofte 2 kuld, hvis den har overskud efter vinteren. Jeg tror, at denne unge er fra anden ombæring. Der skal ikke være ret meget mose eller vandhul, før den bygger en rede. ©Asbjørn Jensen Dobbeltbekkasinen yngler i Danmark især i fugtige områder. Som de fleste vadere lægger den 4 æg. Den trækker ned i Vesteuropa om vinteren. ©Asbjørn Jensen Der yngler mange engpibere i Danmark. Den bygger rede i en større græstue, hvor den lægger 4-6 æg. De fleste trækker til Syd og vesteuropa om vinteren. I milde vintre ses den her. ©Asbjørn Jensen Tårnfalken er både en standfugl og en trækfugl. Dem der trækker overvintrer i SV Europa. Dem vi ser trække er fugle fra Sverige og Finland. ©Asbjørn Jensen Der yngler mange musvåger i Danmark. De fleste skove har et eller flere par. I Linde og Hallerupskovene er der 4-5 par. Enkelte trækker til SV Europa om vinteren. ©Asbjørn Jensen Dværgmågen kan op leves på træk ved Gedser Odde. Nogle få gør ophold og fouragerer langs med kysten fra Gedser og ud til Odden. De flyver på opvindene sammen med hættemågerne. ©Asbjørn Jensen Mosehornuglen yngler kun med nogle få par i Jylland. Den ses dog på træk fra det nordlige Skandinavien. Nogle tager ophold i Danmark, hvor de kan opleves på våde enge. ©Asbjørn Jensen Halemejsen yngler på øerne og det østlige Jylland. Halemejsen lever diskret hele sommeren, men når det bliver efterår og vinter, flyver de rundt i små flokke. ©Asbjørn Jensen Blåmejsen yngler overalt i Danmark. Vi ser den i skoven og ved foderbrættet. På grund af dens ringe vægt kan den fouragere på de yderste grene ofte med hovedet nedaf. ©Asbjørn Jensen Snespurven yngler højt mod nord langs kysten ud til Ishavet. De træffes næsten hvert år langs Falsters østkyst på stranden og strandenge. ©Asbjørn Jensen Den store skallesluger yngler i hele Skandinavien, dog kun få par i danmark i opsatte redekasser. I vinterhalvåret ses den i store tal i Guldborgsund. ©Asbjørn Jensen Hvinanden yngler i hele Skandinavien, dog kun med få par i Danmark. Om vinteren ses mange i de danske farvande. Der ses en del ved Sildestrup og nordpå. ©Asbjørn Jensen Silkehalen yngler i et bælte fra Nordnorge og langt ind i Rusland. En del opholder sig i Danmark om vinteren, hvor de spiser små bær. ©Asbjørn Jensen Gærdesmutten trækker fåtalligt til Vesteuropa om vinteren, resten overvintrer. Bliver vinteren for hård, dør mange af de overvintrende fugle. I løbet af nogle få år er bestanden tilbage på normalen. ©Asbjørn Jensen Knaranden her en han, hunnen ligner gråandens hun. Der yngler få hundrede par i Danmark. I de fleste tilfælde er hunnen alene om at føre ungerne (8-10). Knaranden er lige kommet retur fra vinterophold i Vesteuropa. ©Asbjørn Jensen