© I.O.G. 2011 Afbrænding i Guldborgsund kommune AFBRÆNDING Ønsker du at foretage afbrænding i Guldborgsund kommune, så er der en række love og regler der er gældende. Som udgangspunkt skal afbrændingen overholde følgende 2 bekendtgørelser: > Affaldsbekendtgørelsen > Afbrændingsbekendtgørelsen  Affaldsbekendtgørelsen omhandler afbrænding af haveaffald og lignende hvor afbrændingsbekendtgørelsen beskriver andre afbrændinger herunder festblus samt de afstandskrav der stilles til en afbrænding m.v. AFFALDSBEKENDTGØRELSEN Der er i affaldsbekendtgørelsen forskellige regler for hhv. private grundejere og virksomheder, men som udgangspunkt er det forbudt at afbrænde i byområder og sommerhusområder. Du kan se områderne her: KORT OVER AFBRÆNDINGSOMRÅDER  Find 'adminstrative grænser' i venstre side Find 'Adbrændingszoner' i venstre side Find 'kikkert-ikonet' i toppen Find adressen For private grundejere gælder jf. bekendtgørelsen endvidere følgende:  Afbrænding må udelukkende foretages i perioden    1. december til 1. marts. AFBRÆNDINGSBEKENDTGØRELSEN Afbrændingsbekendtgørelsen åbner mulighed for andre typer af afbrænding end haveaffald. Der er tale om: Festblus herunder Sct. Hans bål (kan ske efter anmeldelse til Redningsberedskabet) Afbrænding af hugstaffald ved skovdrift. Afbrænding af halm fra frøgræsser. Halm der har været anvendt til overdækning af fx roekuler og lignende samt fejlbundne halmballer. Afbrænding af våde halmballer når dette er aftalt med Redningsberedskabet. Følgende generelle regler gælder for alle typer afbrænding: Afbrændingen må tidligst påbegyndes ved solopgang og må forsætte indtil 1 time efter solnedgang. I særlige tilfælde - fx til Skt. Hans - kan afbrændingen efter aftale med Guldborgsund Redningsberedskab fortsætte udenfor den ovennævnte periode. Afbrænding må ikke foretages i stærk blæst. Hvis vinden ændrer styrke eller retning under afbrændingen kan det blive nødvendigt at slukke bålet, såfremt bålet er til fare eller væsentlig ulempe for værdier eller personer. Afbrænding må ikke foretages i perioder hvor Byrådet eller Guldborgsund Redningsberedskab har udstedt afbrændingsforbud, fx i særligt tørre perioder. Afbrænding må ikke foregå hvis Guldborgsund Redningsberedskab vurderer, at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at foretage afbrænding. Afbrænding må ikke foretages hvis det er til ulempe for omgivelserne, naboer, vejtrafikken eller lufttrafikken. Afbrænding må ikke foretages hvis luftledninger eller master udsættes for varmepåvirkning. I afbrændingsbekendtgørelsen er angivet afstandskrav for forskellige typer afbrænding. Afstandskravene kan ses her.  Afstandsregler Afstandsreglerne er inddelt i flere typer af afbrænding: 1. Højst 200 liter haveaffald og park- og gartneriaffald - skal ikke anmeldes til Redningsberedskabet 2. Mere end 200 liter haveaffald og park- og gartneriaffald - bedes meddelt Redningsberedskabet - skal anmeldes til Redningsberedskabet 3. Afbrændinger i forbindelse med landbrugs- eller skovarbejde - skal anmeldes til Redningsberedskabet 4. Afbrænding af festblus, herunder Skt. Hans-bål - Skal anmeldes til redningsberedskabet Afstandsregler ved afbrænding af højst 200 liter haveaffald - gældende for haveaffald, park- og gartneriaffald 10 meter fra alle bygninger med hårdt tag 30 meter fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale 30 meter fra stakke og andre oplag af let antændelige stoffer i det fri 30 meter fra oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage og lignende 30 meter fra oplag af brandfarlige væsker, F-gas og trykbeholdere med brandfarlige gasser 30 meter fra nåletræsbevoksning, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation, herunder brændbare markafgrøder I vindens retning fordobles afstandene! Afstandsregler ved afbrænding af mere end 200 liter haveaffald - gældende for haveaffald, park- og gartneriaffald 30 meter fra alle bygninger med hårdt tag 30 meter fra brændbare markafgrøder 100 meter fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale 100 meter fra stakke og andre oplag af let antændelige stoffer i det fri 100 meter fra oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage og lignende 100 meter fra oplag af brandfarlige væsker, F-gas og trykbeholdere med brandfarlige gasser 100 meter fra nåletræsbevoksning, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation, herunder brændbare markafgrøder. I vindens retning fordobles afstandene!   Infosider Velkommen på Idestrup Info