© I.O.G. 2011   Beskæring, vej og fortov Vedrørende: Beskæring af beplantning på Deres ejendom. Mod almindelige veje. I henhold til lov om private fællesveje, § 6 og 47, og lov om offentlige veje, § 4 og 103, kan vejbestyrelsen påbyde grundejere at beskære beplantning mod private og offentlige veje. Beplantning mod veje skal beskæres indtil mindst 1,5 m fra ”kørebanekant” eller ind til skel. Frihøjden skal være 4,0 m for hele kørebanen og 2,5 m for fortove, stier og rabatter.                                    Såfremt ovennævnte beskæring ikke er udført inden 5 uger fra påbudet er meddelt, vil kommunen i henhold til lovgivningen foranledige arbejdet udført på Deres regning. Evt. forespørgsel kan rettes til Guldborgsund kommune 54 73 10 00   Velkommen på Idestrup Info