© I.O.G. 2011 Idestrup sogns husholdningskreds. Omkring år 1920 bliver der rundt omkring i Danmark oprettet foreninger som henvendte sig til husmødre, ”husholdningskredse”. I 1925 fik nogle kvinder i Idestrup sogn også denne gode ide og man samledes om at oprette ”Idestrup sogns husholdningskreds”. Ved et møde i forsamlingshuset den 30. november 1925 valgtes den første bestyrelse som kom til at bestå af Anna Huge, Tjæreby, Thora Hansen, Elkenøre, Jensine Krogh, Idestrup, Kristine Petersen, Sdr.Ørslev og Anna Skytte, Ulslev som blev foreningens første formand. Landboforeningens formand Marius Petersen, Oustrup var med til mødet, og han redegjorde og gav gode råd om foreningsstart, vedtægter m.m.. Foreningen var nu klar til at tegne medlemmer og lægge program for det næste år som skulle være lærerigt og oplysende. Allerede den 16. december 1925 blev der afholdt kursus i julebagning ved Frk.Wisbæk fra Nysted husholdningsskole. I år 1926 var foreningens program, kursus i henkogning, forskellige frokostretter, syltning, sæbekogning og kemisk tøjrensning. Desuden demonstration og foredrag om dyrkning af havesager, binding af buketter, bordpynt m.m. Det første år havde foreningen 97 medlemmer og et medlemskort kostede 3 kr. Husmødrene og unge piger der var ansat i husholdningerne mødte flittigt op til arrangementerne i foreningen, for på den måde at høste erfaring og dygtiggøre sig og samtidig få en god snak om dagligdagen. På landsbasis var der i 1921 startet en hovedforening op ”De Samvirkende Danske Husholdningsforeninger”, DSDH i forkortet form, logo (de tre nøgler), symboliserede oplysning, medindflydelse og foreningsliv. DSDH blev Idestrup husholdningskreds også medlem af, og kunne nu støtte sig til konsulentrådgivning, foredrag m.m.. Bestyrelsen i DSDH blev valgt repræsentativt fra husholdningskredse i hele landet. En gang om året, i september, holdt DSDH årsmøde i Nyborg, hvor bestyrelsesmedlemmer fra lokale husholdningsforeninger mødte flittigt op til et par gode og oplysende dage med foredrag og hyggeligt samvær med husmødre fra andre egne af Danmark. Tilbage til Idestrup hvor der sker nyt i foreningen. Den gamle kommunalstue (Møllevej 32) er blevet ledig efter at sognerådet har fået mødelokale og kontor på ”De gamles hjem”. I 1931 bliver den gamle kommunalstue istandsat og skal nu benyttes som skolelokale for unge piger der går på kursus i madlavning, kjolesyning m.m.. Falsters Højspændingsværk har indlagt ledninger til 6 stikkontakter, kommunen giver sal, lys og varme. Husholdningskredsen betaler i leje, for vinteren 1931-32, en stegeovn 5 kr. for hver kogeplade 2 kr. Indkøbt på værket gryder, kasseroller, jerngryder, pander og vandkedel, pris 33,10 kr. Andet køkkentøj købes i fællesforeningen gennem Ulslev brugsforening 50,63 kr. dividende 15%= 7,59=43,04 kr. Det er da priser der vil noget, og spændende læsning i den gamle protokol. Foreningen er meget aktiv og har mange medlemmer, nye bestyrelsesmedlemmer kommer til med friske kræfter, pris for medlemskort og andre tiltag ændrer sig selvfølgelig også med årene. I 1947 afholdes møde med Husflidsforeningen, hvor det vedtages at de to foreninger køber 20 væve sammen, og oprette kursus i vævning med Kristine Schytt som lærer. År 1949 tilbydes kursus i kjolesyning ved Inge Bonde og engelskkursus ved lærer Holm. Den 30. november 1950 er det 25 år siden foreningens start og der holdes fest i forsamlingshuset med kaffe og et glas vin, pr. kuvert 4,25 kr. Til festen indbydes alle der har haft noget med foreningen at gøre i de 25 år. Landboforeningens formand, provst Hagedorn og sognerådsformand Johs.Winder deltager i festen. Fru Willemoes Andersen holdt et foredrag om ”hjemmets værdier”. Der var udstilling af håndarbejde, syltede og henkogte frugter og grøntsager, blomsterudstilling fra gartner Bertelsen, Sdr.Ørslev. Installatør Larsen havde udstilling af elektriske køkkenting. Idestrup husholdningskreds har godt tag i unge og ældre husmødre med kurser, demonstrationer, oplysning om samfundet og lignende. Der deltages med udstilling på dyrskuer, med borddækning som et eksempel. Heldagsudflugt er som regel på programmet en gang hvert år, og der orienteres på fabriksbesøg, udstillinger, havevandring med videre. Der tilbydes studiekreds, kursus i knipling og porcelænsmaling. Ved 50.års jubilæet 29.november 1975 er der sammenkomst kl. 9.30 hos formanden Metha Malmskov. Samme dags aften holdes fest i forsamlingshuset med middag, taler og sange, 70 deltog i festen. En forandring sker i samfundet, kvinderne søger arbejde udenfor hjemmet, har lyst og mulighed for at bidrage til familiens eksistens. Det kan også mærkes indenfor foreningsarbejde, som har med husholdning at gøre. De unge har ikke megen tid tilovers, når arbejde, børn og hjem skal passes. Mange er dog stadig aktive i foreningen og kommer til arrangementerne når tiden tillader det. I mange år var det om eftermiddagen, der var møder i husholdningsforeningen, det ændres der på hen af vejen til om aftenen, så flere kan nå at være med til demonstrationer og kurser. I 1985 er det 60 år siden foreningens start og det fejres på dagen den 30. november, med åbent hus om formiddagen hos husholdningskredsens formand Kirsten Bonde. På campinggården i Ulslev er der jubilæumsfest om aftenen med deltagelse af medlemmer med herrer. Landsformand og kredsformand er inviteret og deltager. Der serveres dejlig mad og kaffe, der er taler og sange, underholdning med forskellige indslag, bl.a. trylleri ved Cyrill Hansen. 78 deltog i festen. Bestyrelsen i foreningen gør et kæmpearbejde for at forny programmet og få aftaler med konsulenter som efterhånden er dyre at have på besøg, men de kommer jo også med oplysninger og gode råd til husholdningen. Et godt alternativ på programmet er modeopvisning, det er noget der kan samle publikum. Besøg på biblioteket er også på programmet, Ulla Krogh fortalte om bøger af forskellig art. Husholdningskredsen når også at holde 70-års jubilæum den 1.december 1995. Jubilæet holdes med en fest i forsamlingshuset kl.18., med middag, kaffe og kage m.m. Tale og referat af hvad der er sket i husholdningskredsen gennem de 70 år, ved foreningens formand Else Rasmussen. Borgmester Hans Åge Petersen var indbudt og deltog i festen, ligeså formændene fra Væggerløse og Gedesby. Fire tidligere formænd talte om deres tid i foreningen, og sluttede med at overrække den nuværende bestyrelse hver en blomst. Underholdning ved Torben Johansen. I DSDH er man i gang med at finde ud af om foreningen skal have et nyt navn og logo. Medlemstallet falder og det ville måske være godt at foreningen fik et navn der ikke kun henviste til husholdning. Efter mange gode forslag ender det efter afstemning i DSDH med at foreningens nye navn ”Familie og Samfund”, måske kan samle mange medlemmer. Fra 1996 hedder foreningen i Idestrup nu med medlemskab af hovedforeningen, ”Familie og Samfund” med undertitel Idestrup Husholdningsforening. Foreningens formand er nu Kirsten Hovdreng, øvrige bestyrelsesmedlemmer er Lisa Olsen, Karen Sembach, Inger Jensen, Annelise Olsen og Maja Rasmussen. Det er efterhånden blevet dyrt at være medlem af hovedforeningen, og der foreslås fra bestyrelsens side om udmelding var en mulighed, og så fortsætte foreningen i Idestrup som selvstændig forening. For at det kan lade sig gøre skal der være ekstra generalforsamling. Det bliver vedtaget at foreningen melder sig ud af fællesskabet og fortsætter med nyt navn. Nu skal der findes frem til et navn der kan fortælle om foreningens formål. Gode forslag kommer, og det ender med at den tidligere ”Idestrup Husholdningskreds”, fortsætter under navnet ”Aktivitetsklubben M/K Idestrup. Foreningen Aktivitetsklubben M/K Idestrup kører videre som selvstændig forening i bedste velgående og holder deres møder og aktiviteter i ”Blæksprutten” (Idestrup Frivilligcenter). Nyt vedr. Aktivitetsklubben M/K i 2011. Trods ca. 40 medlemmer i Aktivitetsklubben var det ved generalforsamlingen den 28. februar 2011 ikke muligt at få valgt en bestyrelse. 3 bestyrelsesmedlemmer som gennem årene havde lagt meget arbejde i klubben ønskede ikke genvalg, 2 bestyrelsesmedlemmer var tilbage, men det var ikke muligt at få valgt nye i bestyrelsen. Den største grund, den høje alder mange medlemmer har. Efter snak frem og tilbage ved generalforsamlingen med Kirsten Bondes kyndige ledelse som dirigent er der stemning for at foreningen må holde, og ekstraordinær generalforsamling afholdes den 22. marts 2011. Ved den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2011 vedtages det enstemmigt at nedlægge foreningen ”Idestrup Aktivitetsklub M/K”, Det vedtages også at holde en afskedsaften for medlemmerne den 6.juni 2011. Der var stor tilslutning til denne aften og der blev taget pænt afsked med foreningen. Foreningens sidste formand Anita Pedersen gennemgik i en fin tale foreningens formål og aktiviteter fra starten i 1925 hvor det hed ”Idestrup Husholdningskreds” og senere ”Familie og Samfund” og til sidst ”Idestrup Aktivitetsklub”. Det blev en hyggelig aften med dejlig mad, snak og underholdning. Mange medlemmer har gennem årene fra 1925 – 2011 haft gode oplevelser og høstet erfaring i foreningen, det er godt at tænke tilbage på.   Velkommen på Idestrup Info